OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Práva a povinnosti prodávajícího

Dodací a platební podmínky
Prodávající je povinnen vyřídit objednávku a dodat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou v co nejkratší době, nejdéle však do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, není-li v popisu zboží ("detailu") uveden termín dodání zboží delší, nebo nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak. Tato dohoda může být provedena ústně (telefonem, osobně) nebo písemně (e-mailem). Pokud je vyžadována platba předem (při objednávání nestandardního náhradního dílu např. ze zahraničí, výroby zakázkového dílu, objednání jinak neprodejného či špatně prodejného zboží atd....) , považuje se za den přejetí objednávky den připsání platby na účet prodejce. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, nebo telefonicky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, zejména pokud jsou údaje uvedené v objednávce neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí bude prodávající kupujícího informovat.
Prodávající si vyhrazuje právo požadovat zálohu na objednání zboží, např. z důvodů uvedených výše.

Ochrana osobních dat
Prodávající se zavazuje neposkytovat osobní údaje kupujícího třetím osobám. Na žádost kupujícího prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. To se nevztahuje na údaje, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou je prodávající ze zákona povinnen vést. Kupující tímto uděluje souhlas prodávajícímu, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje, týkající se jeho osoby a to včetně rodného čísla u fyzických osob a telefoního čísla a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Záruční podmínky a reklamační řád
Na veškeré nové zboží poskytujeme záruku na bezplatný servis po dobu 24 měsíců ode dne prodeje (není-li uvedeno jinak). Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodborným zacházením, instalací nebo obsluhou, poškozením při přepravě (náhrada škody se uplatňuje u přepravce), používáním zboží v podmínkách jiných, než jsou určeny (např.extrémní teplota, vlhkost, prašnost atd.), dále např. následkem pádu, u elektrických spotřebičů např. připojením na elektrickou síť neodpovídající příslušným normám ČSN. U zboží s kratší životností (např baterie šest měsíců)  nelze tedy považovat tuto zkrácenou životnost za vadu a nelze ji ani reklamovat. Záruka se také nevztahuje na škody způsobené přírodními živly.
Pro urychlení reklamačního řízení požadujeme kopii faktury a přesný popis závady. Pokud se chystáte zboží reklamovat, dohodněte se s námi vždy nejdříve mailem nebo po telefonu na postupu, předejdete tím zbytečným komplikacím.


Reklamované zboží určené k výměně nebo vrácení musí být dodáno na adresu odesilatele v neporušeném stavu, kompletní včetně veškerého příslušenství a obalů.
U zboží, kde je v Záručním listu uveden autorizovaný záruční servis, se prosím obracejte s reklamacemi přímo na tento servis, urychlíte tím výrazně vyřizování Vašeho reklamačního řízení.
Záruka NENÍ poskytována na zboží použité. Není-li záruka výslovně uvedena v detailu zboží, není poskytnuta. V příladě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Doprava
Dopravu zboží ke kupujícímu zajišťujeme dle přání kupujícího (poštou, expresní službou, nebo Vámi určeným dopravcem). Zboží, které je na skladě, expedujeme do 24 hodin od objednání.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující se odesláním objednávky zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit kupní cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné...) uvedené v závazné objednávce.
Zrušení objednávky, je možné dle zákona bez udání důvodu, ale pouze do chvíle, kdy je zásilka odeslaná. Objednávku je možné zrušit pouze písemně, tedy dopisem nebo e-mailem. V případě nevyzvednutí již odeslaného objednaného zboží, je zákazník povinnen uhradit neprodleně částku za dopravné a balné, tj částku, kterou dodavatel prokazatelně vynaložil na odeslání zboží, dále stornopoplatek ve výši 15% z celkové částky, minimálně pak 300,- Kč. Tento storno poplatek bude použit na pokrytí nákladů dodavatele spojených s vystavením storna faktury, práce skladníka, práce účetní atd... Neuhradí-li zákazník tyto dlužné částky do čtrnácti dnů od odeslání zásilky, vyhrazuje si naše společnost účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za den.

Kupující je povinen uvézt správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

Pro zákazníky nakupující pravidelně nebo ve větším množství nabízíme vypracování individuální dealerské nabídky s lukrativními rabaty.

V ostatních bodech, které tyto obchodní podmínky neupravují, se vzájemné vztahy prodávajícího a kupujícího řídí dle zákona č. 513/1991 Sb. (obchodním zákoníkem).

Motoshop vše na motorky Yamaha Suzuki Kawasaki Honda a další - Motobikers.cz